سنجش ورودی پایه هفتم مدارس دوره اول استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی 99-1398

 

 

 

 لینک دانلود سوالات 👇

 

 

 

 

 

1)     گزینه 4

 

 

2)     گزینه 1

 

 

3)     گزینه 4

 

 

4)     گزینه 1

 

 

5)     گزینه 3

 

 

6)     گزینه 4

 

 

7)     گزینه 3

 

 

8)     گزینه 2

 

 

9)     گزینه 4

 

 

10) گزینه 1

 

 

11) گزینه 4

 

 

12) گزینه 1

 

 

13) گزینه 3

 

 

14) گزینه 2

 

 

15) گزینه 1

 

 

16) گزینه 4

 

 

17) گزینه 1

 

 

18) گزینه 2

 

 

19) گزینه 4

 

 

20) گزینه 2

 

 

21) گزینه 3

 

 

22) گزینه 4

 

 

23) گزینه 1

 

 

24) گزینه 2

 

 

25) گزینه 2

 

 

26) گزینه 3

 

 

27) گزینه 2

 

 

28) گزینه 2

 

 

29) گزینه 4

 

 

30) گزینه 3

 

 

31) گزینه 1

 

 

32) گزینه 4

 

 

33) گزینه 1 و 3

 

 

34) گزینه 4

 

 

35) گزینه 4

 

 

36) گزینه 3

 

 

37) گزینه 1

 

 

38) گزینه 4

 

 

39) گزینه 2

 

 

40) گزینه 4

 

 

41) گزینه 4

 

 

42) گزینه 3

 

 

43) گزینه 4

 

 

44) گزینه 3

 

 

45) گزینه 3

 

 

46) گزینه 2

 

 

47) گزینه 2

 

 

48) گزینه 4

 

 

49) گزینه 1

 

 

50) گزینه 4

 

 

51) گزینه 3

 

 

52) گزینه 4

 

 

53) گزینه 3

 

 

54) گزینه 2

 

 

55) گزینه 2

 

 

56) گزینه 3

 

 

57) گزینه 3

 

 

58) گزینه 1

 

 

59) گزینه 2

 

 

60) گزینه 3

 

 

61) گزینه 3

 

 

62) گزینه 4

 

 

63) گزینه 3

 

 

64) گزینه 1

 

 

65) گزینه 3

 

 

66) گزینه 3

 

 

67) گزینه 2

 

 

68) گزینه 2

 

 

69) گزینه 2

 

 

70) گزینه 4

 

 

71) گزینه 1

 

 

72) گزینه 1

 

 

73) گزینه 4

 

 

74) گزینه 1

 

 

75) گزینه 4

 

 

76) گزینه 4

 

 

77) گزینه 1

 

 

78) گزینه 3

 

 

79) گزینه 4

 

 

80) گزینه 3

 

 

81) گزینه 1

 

 

82) گزینه 2

 

 

83) گزینه 2

 

 

84) گزینه 4

 

 

85) گزینه 2

 

 

86) گزینه 3

 

 

87) گزینه 3

 

 

88) گزینه 1

 

 

89) گزینه 3

 

 

90) گزینه 2

 

 

91) گزینه 4

 

 

92) گزینه 1

 

 

93) گزینه 2

 

 

94) گزینه 3

 

 

95) گزینه 4

 

 

96) گزینه 3

 

 

97) گزینه 4

 

 

98) گزینه 3

 

 

99) گزینه 1

 

 

 

 

 

100) گزینه 4